O nas

O nas

Władzami Fundacji są:

RADA FUNDACJI
Bielański Roman
Kaniewski Jerzy
Lewandowski Lech Kazimierz

ZARZĄD FUNDACJI
Kaniewski Rafał

Działalność naszej Fundacji Signa Temporum ( Znaki Czasu)  jest określona  statutem który stanowi że:

Celem nadrzędnym fundacji jest wychowanie młodzieży oraz promowanie wśród osób dorosłych postawy świadomego obywatela pamiętającego o swojej przeszłości i szukającego nowych rozwiązań dla dobra wspólnego i przyszłości nowych pokoleń a w szczególności:

  1. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności wiedzy historycznej i postaw obywatelskich i patriotycznych.
  2. Wspieranie i promowanie edukacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony jednostki
  3. Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
  4. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
  5. inicjowanie, popieranie i uczestnictwo we wszelkich formach organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej służącej rozwojowi wiedzy historycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz kadry nauczycielskiej.
  6. Prowadzenie badań nad historią Solidarności i innych ruchów obywatelskich i opozycyjnych w PRL-u
  7. Propagowanie oraz wspieranie idei innowacyjności w społeczeństwie
  8. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz społecznie zagrożonych lub wykluczonych.
  9. Propagowanie innowacji i nowych rozwiązań w gospodarce oraz życiu społecznym służącym rozwojowi państwa i obywateli.
  10. Działania dla umożliwienia reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, kobiet, bezrobotnych i imigrantów

Działaniem,  które  realizujemy jako pierwsze jest przygotowanie cyklu prelekcji/lekcji multimedialnych przedstawiających narodziny i fenomen istnienia SOLIDARNOŚCI jako Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego oraz jako ruchu społecznego w ciągu

15 m-cy jawnej i 89 m-cy tajnej działalność.

Mamy nadzieję,  że realizowana przez nas prezentacja potrafi  zainteresować  wymagającą współczesną młodzież z klas licealnych przedstawianą przez nas najnowszą historią RP. Uzupełnieniem wykładu będzie rozmowa z bezpośrednimi uczestnikami tamtych wydarzeń oraz przygotowany zestaw dokumentów przedmiotów  pokazujących  realia tamtych lat.

Ubarwiającym elementem dziejącej/tworzącej się wówczas historii będzie  pokazanie na jej tle losów zaangażowanych w ten ruch ludzi. Ludzi nie tylko z pierwszych stron gazet  ale głównie tych, którzy wtedy oddolnie i spontanicznie tworzyli NSZZ „S” i od których zależała jego siła.  Są to „świadkowie historii” – działacze tworzący/organizujący NSZZ w ZM Ursus w 1980r.

Dla bardziej interesujących się tym tematem jest nasza strona internetowa na , której umieściliśmy materiały znalezione przez naszych współpracowników.

Naszym zamiarem jest też przeprowadzanie ankiet z wiedzy o tym okresie  wśród młodych ludzi z klas licealnych przed naszą prezentacją i 1 miesiąc po spotkaniu/lekcji.  Wyniki takich badań pomogą nam poprawić skuteczność i atrakcyjność wykładów.

Nasze działania w przedstawionym wyżej zakresie będą  prowadzone ze środków pozyskanych przez Fundację z dotacji,  od sponsorów i siłami własnymi osób związanych z Fundacją a w późniejszym czasie także z zysków z działalności gospodarczej   prowadzonej przez  Fundacje.

Jeśli rozwój fundacji będzie przebiegał pomyślnie będziemy też uruchamiać działania misyjne zapisane w kolejnych punktach naszego statutu.


Fundacja SIGNA TEMPORUM