O nas

fundacja signa temporum logo

Władzami Fundacji są:

RADA FUNDACJI
Bielański Roman
Kaniewski Jerzy
Lewandowski Lech Kazimierz

ZARZĄD FUNDACJI
Kaniewski Rafał

Działalność naszej Fundacji Signa Temporum ( Znaki Czasu)  jest określona  statutem który stanowi że:

Celem nadrzędnym fundacji jest wychowanie młodzieży oraz promowanie wśród osób dorosłych postawy świadomego obywatela pamiętającego o swojej przeszłości i szukającego nowych rozwiązań dla dobra wspólnego i przyszłości nowych pokoleń a w szczególności:

  1. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności wiedzy historycznej i postaw obywatelskich i patriotycznych.
  2. Wspieranie i promowanie edukacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony jednostki
  3. Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
  4. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
  5. inicjowanie, popieranie i uczestnictwo we wszelkich formach organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej służącej rozwojowi wiedzy historycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz kadry nauczycielskiej.
  6. Prowadzenie badań nad historią Solidarności i innych ruchów obywatelskich i opozycyjnych w PRL-u
  7. Propagowanie oraz wspieranie idei innowacyjności w społeczeństwie
  8. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz społecznie zagrożonych lub wykluczonych.
  9. Propagowanie innowacji i nowych rozwiązań w gospodarce oraz życiu społecznym służącym rozwojowi państwa i obywateli.
  10. Działania dla umożliwienia reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, kobiet, bezrobotnych i imigrantów

Przygotowane przez naszą Fundację lekcje i warsztaty pomagające zrozumieć najmłodszemu pokoleniu  fenomen narodzin SOLIDARNOŚCI jako Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego oraz jako ruchu społecznego.

Przedstawiamy na tle dziejących się wówczas wydarzeń relacje „świadków historii” , ludzi, działaczy,  którzy wtedy oddolnie i spontanicznie tworzyli NSZZ „S” i od których zależała jego siła.

Uzupełnieniem wykładu będzie rozmowa z bezpośrednimi uczestnikami tamtych wydarzeń oraz przygotowany zestaw dokumentów przedmiotów  pokazujących  realia tamtych lat. Ludzi nie tylko z pierwszych stron gazet  ale także tych działaczy, których późniejsze wydarzenia  sprowadziły do roli obserwatorów i  recenzentów budowy Państwa III RP

Dla słuchaczy bardziej interesujących się tym tematem jest nasza strona internetowa na , której umieściliśmy materiały uzupełniające do lekcji..

Zbieramy i filmujemy relacje żyjących jeszcze działaczy zakładających NSZZ Solidarność w ZM Ursus. Nagrane relacje będą przesłane do innych instytucji które takie relacje gromadzą i przechowują dla przyszłych badaczy historii Polski XX wieku.

Fundacja angażuje się w działania zgodne z naszą misją i statutem. 

Uczestniczymy w happeningach i uroczystościach związanych z historią Narodu i Państwa Polskiego oraz organizacji takich jak „Solidarność”, AK i innych.

Angażujemy się w aktualne spory i dyskusje dotyczące istotnych dla Polaków spraw. Będziemy namawiać do tego także odwiedzających naszą stronę www czytelników.


Fundacja SIGNA TEMPORUM